Help CentarArhivaKako da se reg...

Kako da se registrujete kao preduzetnik

Ukoliko ste odlučili da pokrenete sopstveni biznis i ako ste se opredelili da Vaš oblik organizovanja bude preduzetnik, predstoji vam osnivanje, odnosno registracija preduzetnika kod Agencije za privredne registre, otvaranje računa kod banke, i prijava nadležnoj filijali Poreske uprave. Pre nego što započnete postupak registracije, neophodno je da odredite početak i trajanje Vaše delatnosti, i naravno, poslovno ime. Ukoliko se dvoumite između frilensinga i preduzetnika, pročitajte tekst: Freelancer / preduzetnik sličnosti i razlike.

Korak 1: početak i trajanje obavljanja delatnosti

Kao preduzetnik možete da izaberete da li ćete sa obavljanjem delatnosti početi momentom registracije, ili ćete naknadno dostaviti datum od kada počinjete sa obavljanjem delatnosti. Ovo je značajno samo ako želite da registraciju izvršite takoreći unapred, ako Vam je buduće poslovanje neizvesno, pa želite da administrativne obaveze završite pre nego što zaista počnete da radite.

Takođe je važno da razmislite o tome da li kao preduzetnik želite da se registrujete samo na neko određeno vreme, na primer dok znate da ćete raditi na nekom vremenski ograničenom projektu ili slično. O svemu ovome je potrebno da razmislite unapred, pre nego što krenete dalje sa registracijom

Vreme: 0 dana

Troškovi: 0 dinara

Korak 2: poslovno ime

Poslovno ime je ime pod kojim Vaša firma, u ovom slučaju Vi kao preduzetnik poslujete. Poslovno ime preduzetnika obavezno mora da sadrži:

 • ime i prezime preduzetnika (dakle, Vaše ime i prezime);
 • opis pretežne delatnosti (pročitajte tekst: Kako odabrati pretežnu delatnost);
 • oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i
 • sedište odnosno adresu na kojoj preduzetnik posluje (ovo može a ne mora da bude Vaša adresa iz lične karte).

Poslovno ime još može (ali nije obavezno) da sadrži i poseban naziv kao i oznake kojima se bliže određuje predmet poslovanja preduzetnika. Na primer: „agencija za brigu o mačkama“, ili „programiranje i dizajn“, ili bilo koje druge oznake kojima detaljnije opisujete ono čime se bavite.

Ukoliko poslovno ime koje ste odredili ne ispunjava zakonom propisane uslove, ono neće biti registrovano i APR će Vam odbaciti registracionu prijavu.

Važno je napomenuti da poslovno ime preduzetnika može, ali ne mora da sadrži naziv.

Morate imati na umu da se Vaše poslovno ime preduzetnika mora dovoljno razlikovati od drugog poslovnog imena koje je već neko zauzeo, odnosno koje je već registrovano ili rezervisano. Dakle, ne sme da bude isto, ali ne sme ni da bude slično već zauzetom poslovnom imenu. O tome šta je slično a šta nije, u svakom konkretnom slučaju odlučuje APR. U slučaju da se ipak odlučite da poslovno ime sadrži i naziv, onda je preporučljivo  da izvršite pretragu registrovanih ili rezervisanih  naziva (Pretraga preduzetnika), i time proverite da li je taj naziv slobodan.

Kada se uverite da je naziv slobodan, stoji vam na raspolaganju mogućnost rezervacije naziva, čija je svrha da budete sigurni da će tačno određeni naziv koji želite da registrujete biti slobodan za registraciju u narednih 60 dana (koliko po zakonu traje rezervacija). Rezervacija naziva se pokreće podnošenjem prijave nadležnom registru sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva (naknada iznosi 1.000,00 din a račun na koji se uplaćuje kao i model i poziv na broj možete preuzeti na visina naknade).

Ako su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, APR će u roku od pet radnih dana od dana podnošenja prijave izdati potvrdu o rezervaciji naziva. Svaki rezervisani naziv se unosi u bazu podataka rezervisanih naziva i samo podnosilac prijave rezervacije naziva može registrovati takav naziv. Rezervacija važi u roku od 60 dana od dana objave, a uz ponovnu uplatu naknade, pre isteka roka na koji je rezervisan, može se obnoviti rezervacija na dodatni rok od 60 dana.

Takođe, predmet registracije kod APR je i skraćeno poslovno ime. Kao preduzetnik možete da se služite punim poslovnim imenom, a možete i da koristite i skraćeno poslovno ime, pod istim uslovima pod kojim koristite i puno poslovno ime.

Skraćeno poslovno ime, ukoliko odlučite da ga imate, obavezno sadrži:

 • ime i prezime preduzetnika;
 • oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i

Naziv u skraćenom poslovnom imenu mora biti identičan nazivu u punom poslovnom imenu.

Vreme: 1 sat (pretpostavljeno vreme pretrage naziva na APR)

Troškovi: 0 dinara

Ukoliko ste se odlučili da rezervišete poslovno ime:

Vreme: 5 radnih dana

Troškovi: 1.000 dinara naknade za APR + provizija za uplatu takse (u zavisnosti od toga gde uplaćujete)

Izgled uplatnice za rezervaciju naziva:

uplatnica-1

Korak 3: potrebna dokumentacija

Dokumentacija koja se obavezno prilaže za registraciju preduzetnika je:

 • dokaz o identitetu preduzetnika – fotokopija (odnosno očitavanje) lične karte;
 • dokaz o uplati 1.500 dinara naknade za osnivanje
 • Registraciona prijava osnivanja preduzetnika (vidi 4. korak)

Ukoliko ste rezervisali naziv, prilaže se i:

 • Potvrda o rezervaciji naziva

Za obavljanje nekih delatnosti propisano je da mogu da se obavljaju uz prethodno pribavljenu dozvolu (kao što su recimo: apotekarska delatnost, promet oružjem i municijom i slično). Ukoliko je posebnim zakonom propisano da za obavljanje Vaše delatnosti morate da imate dozvolu ili saglasnost ili licencu ili bilo koji drugi akt nadležnog organa, onda se prilaže i:

 • Akt nadležnog organa (dozvola ili saglasnost ili licenca i sl.)

Napomena: U navedeno vreme i troškove nije uračunato vreme i trošak pribavljanja dozvole ili saglasnosni koji su neophodni za određene delatnosti.

Vreme: 1 radni dan

Troškovi: 1.500 dinara naknade za APR + provizija za uplatu takse (u zavisnosti od toga gde uplaćujete)

Izgled uplatnice za registraciju osnivanja preduzetnika:

uplatnica2

Korak 4: popunjavanje registracione prijave

Registracionu prijavu možete preuzeti sa sajta APR odavde i popuniti je u elektronskom formatu. Tako popunjenu Registracionu prijavu možete odštampati i priložiti uz potrebnu dokumentaciju. Ne zaboravite da Registracionu prijavu potpišete!

Registraciona prijava koju popunjavate je takozvana „jedinstvena“ registraciona prijava, što znači da se APR-u svi obraćaju na jedinstven (unificiran) način kroz ovu prijavu. Kako biste je ispravno popunili, najvažnije je da čitate i pratite uputstva koja su napisana u samom obrascu Registracione prijave. Da bismo Vam pomogli, dajemo Vam par saveta.

Strana 1

Pre svega naznačite da se obraćate Registru privrednig subjekata (koji vodi registre o preduzetnicima, ortačkim i komanditnim društvima, kao i društvima sa ograničenom odgovornošću i akcionarskim društvima), ovako:

U polje za naziv unesite naziv preduzetnika, a ispod tog polja ukoliko ste rezervisali naziv, unesite broj potvrde o rezervaciji naziva.

APR prijava preduzetnika 01

U polje za dostavljanje, označite način na koji želite da Vam odluka Registratora iz APR bude dostavljena. Izaberite opciju koja Vama najviše odgovara. Naš savet je da preuzimate lično u organizacionoj jedinici (OJ APR) u kojoj ste prijavu i predali. Popunite naziv organizacione jedinice i tamo ćete preuzeti odluku iz APR. Ukoliko ste iz Beograda, onda možete naznačiti sedište APR u Beogradu. Jednom navedeni način dostave ne može se više menjati. APR Vam neće poslati poštom bilo šta ukoliko ste naveli da želite da preuzmete lično, niti će Vam dozvoliti da lično preuzmete odluku Registratora ukoliko ste naveli da želite da Vam se dostavi poštom. Nemojte zvati APR i tražiti da izmene način dostave. APR nema pravo da menja podatke iz Registracione prijave ni pod kojim uslovima, niti Vi to možete raditi telefonom.

Dalje, popunite Vaše lične podatke kao podatke podnosioca prijave. Prijavu može da podnese i drugo lice koje ovlastite, ali za to je neophodno overeno punomoćje, osim kada angažujete advokata, kada se ne zahteva overa punomoćja. Pretpostavićemo da prijavu popunjavate sami, pa popunite svoje podatke iz prijave. Ne zaboravite da navedete kontakt telefon, jer službenici APR zaista revnosno obavljaju svoj posao, i u slučaju sitnih ili očiglednih grešaka zovu podnosioce prijava da te greške isprave.

Potpišite Registracionu prijavu samo na prvoj strani. Ostale strane Registracione prijave se ne potpisuju.

Strana 2

Dalje, popunite polja koja se odnose na poslovno ime, skraćeno poslovno ime i prevode poslovnog imena. Morate popuniti samo ono što je obavezno – poslovno ime, dok ostala polja možete ostaviti prazna ako nemate skraćeno poslovno ime ili prevod poslovnog imena.

Strana 3

Na ovoj strani se traže podaci koji se odnose na početak obavljanja delatnosti i vreme na koji se kao preduzetnik registrujete. Ukoliko počinjete sa obavljanjem delatnosti odmah potrebno je da ne označite da ćete naknadno prijaviti početak obavljanja delatnosti, ovako:

APR prijava preduzetnika 02

Dakle kvadratić ostavite praznim.

Dalje naznačite da li se registrujete na neodređeno ili određeno vreme (i koje je to vreme, do kog datuma).

Unesite jednu jedinu šifru pretežne delatnosti i opis delatnosti uz tu šifru. Sve o pretežnoj delatnosti je napisano u tekstu: Kako odabrati pretežnu delatnost

Strana 4

Podatke o posebnoj adresi za prijem pošte popunite samo ako se razlikuje od adrese sedišta. Takođe, ukoliko želite unesite i adresu za prijem elektronske pošte. Napominjemo da se slanje i prijem poruka na adresu elektronske pošte smatra potpuno pravno validnim i proizvodi pravno dejstvo prijema obične pošte.

Kontakt podaci za Poresku upravu čiji je unos obavezan se odnose samo na broj telefona. Morate uneti bar jedan broj, bilo fiksni bilo mobilni, a možete uneti i oba.

Dalje, možete da se opredelite za paušalno oporezivanje. Obratite pažnju da se prijavljivanje za paušalno oporezivanje vrši označavanjem kvadratića i PONOVNIM UPISOM IMENA I PREZIMENA I SVOJERUČNOG POTPISA na za to predviđeno mesto. Ovo je iz razloga što Poreska posebno razmatra ovaj zahtev, pa ga je potrebno posebno popuniti i potpisati. Vodite računa o tome da ne možete istovremeno biti i paušalno oporezovani i evidentirani za PDV.

Ukoliko se evidentirate za PDV, pređite na stranu 5, a kvadratić za paušalno oporezivanje ostavite praznim i ne potpisujte ništa na strani 4.

Strana 5

Na ovoj strani se nalazi prijava za evidentiranje u sistem poreza na dodatu vrednost. Poreska uprava vas ne može evidentirati u PDV sistem pre nego što uspešno okončate postupak pred APR-om i otvorite račun u banci (korak 8).

Na ovoj strani navedite Vaše lične podatke kao preduzetnika. Pored imena, prezimena, matičnog broja, i pola, zahteva se da unesete i šifru stručne spreme i podatke o eventualnom zaposlenju. Ovi podaci se prikupljaju ne samo iz statističkih, već zbog razloga koji se tiču obračuna poreza i doprinosa pa je potrebno tačno da ih navedete. Obrazac sadrži šifrarnik stručnih sprema, na vama je samo da trocifreni broj šifre unesete u odgovarajuće polje. Da bi ovo bolje objasnili, navešćemo Vam primer. Recimo da imate srednju stručnu spremu, u polje upisujete tu šifru iz šifrarnika, ovako:

APR prijava preduzetnika 03

Takođe, sa desne strane označite da li ste preduzetnik kome je to osnovna ili dopunska delatnost ili ste penzioner.

Strana 6

Na ovoj strani se popunjavaju podaci o prokuristima. Ukoliko nemate prokuriste, ovu stranu ostavite praznu.

Strana 7

Na ovoj strani se popunjavaju podaci o izdvojenim mestima obavljanja delatnosti. Recimo da ste preduzetnik koji ima lanac auto-perionica ili frizerskih salona. Ukoliko planirate da obavljate delatnost na mestima koje nisu sedište, onda popunite podatke o njima. Važno je da napomenemo da Vaša adresa stanovanja nema nikakve veze sedištem, niti sa izdvojenim mestima obavljanja delatnosti.

Strana 8

Ovo je poslednja Strana Registracione prijave, i na njoj se nalazi spisak dokumentacije koju uz Registracionu prijavu predajete. Ozničite samo dokumentaciju koju predajete, i nemojte označavati dokumentaciju koju ne predajete. Ukoliko sami podnosite Registracionu prijavu, za preduzetničku delatnost za koju nije potrebna posebna dozvola ili saglasnost, i ukoliko nemate nikakve prokuriste, a sve ovo je najčešći slučaj, to izgleda ovako:

Screen Shot 2016-05-26 at 15.50.22

Vreme: 30 minuta

Troškovi: 0 dinara ukoliko sami popunjavate Registracionu prijavu

Korak 5: predaja prijave i odlučivanje registratora po prijavi

Prijava se predaje tek nakon što pribavite svu potrebnu dokumentaciju. Ukoliko ste pratili redosled koraka, imate:

 • dokaz o identitetu – fotokopiju (odnosno očitavanje) Vaše lične karte;
 • dokaz o uplati 1.500 dinara naknade za osnivanje
 • popunjenu Registracionu prijava osnivanja preduzetnika (vidi 4. korak)

Ukoliko ste rezervisali naziv, prilaže se i:

 • Potvrda o rezervaciji naziva

Za obavljanje nekih delatnosti propisano je da mogu da se obavljaju uz prethodno pribavljenu dozvolu (kao što su recimo: apotekarska delatnost, promet oružjem i municijom i slično). Ukoliko je posebnim zakonom propisano da za obavljanje Vaše delatnosti morate da imate dozvolu ili saglasnost ili licencu ili bilo koji drugi akt nadležnog organa, onda se prilaže i:

 • Akt nadležnog organa (dozvola ili saglasnost ili licenca i sl.)

Sve što treba da uradite je da predate prijavu Agenciji za privredne registre. To možete da uradite na sledeće načine:

 • neposredno u sedištu APR u Beogradu,
 • neposredno u nekoj od organizacionih jedinica APR,
 • neposredno u opštinama sa kojima Agencija ima zaključen sporazum ili
 • poštom, tako što ćete celokupnu potrebnu dokumentaciju poslati na adresu APR

Jednom kada predate prijavu osnivanja Agenciji za privredne registre, ona će za Vas u samom postupku registracije osnivanja istovremeno pribaviti:

 • matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku,
 • poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala,
 • broj osiguranika penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) koji izdaje RF PIO i
 • broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Dakle skoro sve je na jednom mestu.

Rok za odlučivanje o registracionoj prijavi je pet dana od dana prijema prijave. Ukoliko Registrator utvrdi da su ispunjeni  uslovi za registraciju, donosi Rešenje kojim se prijava usvaja i svoju odluku objavljuje (Pretraga podataka). Istovremeno sa donošenjem Rešenja objavljuju se i registrovani podaci na stranici APR.

U slučaju da Registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju donosi Rešenje kojim odbacuje prijavu. Donošenjem tog rešenja postupak je okončan, i to bez mogućnosti da dostavljanjem neke dopunske dokumentacije utičete na drugačiji ishod postupka.

Ukoliko Registrator utvrdi da nisu ispunjeni drugi uslovi, on donosi Rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji to uslovi za registraciju nisu ispunjeni. U tom slučaju imate rok od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rešenja da:

 • podnesete novu registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je odlučeno tim rešenjem (pri čemu je bitno da nova prijava bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave)
 • dostavite eventualno nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju i
 • platite polovinu od iznosa propisane naknade za registraciju koja je predmet prijave,

čime zadržavate pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave koja je odbačena.

Ukoliko odlučite da i pravo prioriteta iskoristite, potrebno je da u novoj registracionoj prijavi na prvoj strani obavezno navedete broj prethodno odbačene prijave, jer u suprotnom Registrator dostavljenu prijavu može posmatrati kao potpuno nov zahtev, u kom slučaju će prijava najverovatnije biti odbačena (zbog nedovoljne naknade i/ili nedostajuće dokumentacije).

Korak 5-A: žalba na odluku registatora

U slučaju da niste zadovoljni odlukom Registratora, možete podneti žalbu koja obavezno sadrži: broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe. Žalba se podnosi ministru nadležnom za položaj privrednih društava i drugih oblika poslovanja, preko Agencije za privredne registre, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke.

Ako je reč o žalbi na Rešenje kojim je zahtev za registaciju odbačen, uz utvrđivanje uslova koji nisu bili ispunjeni i istovremeno otklonite nedostatke utvrđene Rešenjem, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu ni preduzete, odnosno nastaviće se postupak po žalbi. Ovo znači da podnosilac prijave uz žalbu ne može dostaviti nedostajuću ili ispravljenu dokumentaciju, odnosno da ona neće biti uzeta u obzir ako je dostavljena uz žalbu. Nakon podnošenja žalbe mogue su sledeće situacije:

 • ako Registrator utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od strane neovlašćenog lica, odbaciće žalbu svojim Rešenjem;
 • ako Registrator utvrdi da je žalba osnovana, izmeniće pobijanu odluku ili staviti van snage Rešenje o odbacivanju prijave i doneti Rešenje o usvajanju prijave;
 • ako Registrator u roku od pet dana od dana njenog prijema, žalbu niti odbaci niti usvoji, bez odlaganja je dostavlja nadležnom ministru, koji o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu.

Korak 6: dobijanje rešenja

Kada APR pozitivno odluči po Vašoj prijavi, doneće Rešenje kojim se prijava usvaja, i dostaviće Vam to Rešenje na način koji ste naveli u Registracionoj prijavi. Ukoliko ste naveli da želite da odluke Registratora preuzmete lično, idite u APR i preuzmite Rešenje. Na ovoj stranici APR možete pratiti proces rešavanja po Vašoj prijavi, i videti kada je proces okončan.

Od momenta donošenja Rešenja počinju da teku Vaša prava i obaveze kao preduzetnika. Ovo uključuje i obavezu prijavljivanja kod nadležnog poreskog organa

Vreme: 5 radnih dana od dana podnošenja uredne prijave

Troškovi: 0 dinara

Korak 6-A: dobijanje izvoda iz registra privrednih subjekata

U toku poslovanja, može Vam se desiti da Vam je potreban izvod iz APR o registraciji preduzetnika. Neki put je to potrebno da biste dokazali da u momentu izdavanja izvoda poslujete kao preduzetnik.

Za dobijanje izvoda iz Registra privrednih subjekata potrebno je podneti sledeće:

 • zahtev za izdavanje izvoda možete naći ovde
 • dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda o registrovanom preduzetniku koja iznosi 900 dinara

Zahtev za izvod može da podnese bilo koje fizičko lice, a izvod se odmah dobija u Agenciji, na licu mesta, bez čekanja.

Vreme: 3 minuta

Troškovi: 900 dinara naknade za APR + provizija za uplatu takse (u zavisnosti od toga gde uplaćujete)

Korak 7: izrada pečata

Iako član 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima eksplicitno propisuje da Vam pečat nije potreban, osim u slučajevima kada je to propisano drugim Zakonom, svi će Vam ga neosnovano zahtevati, osim APR-a i Poreske uprave koji se drže slova zakona.

Pečat se izrađuje kod pečatoresca. Svaki pečatorezac će Vam zahtevati kopiju Rešenja o osnivanju da bi Vam izradio pečat. Ne postoje propisi kojima je regulisan oblik i sadržina pečata, tako da možete da zahtevate od pečatoresca da napravi pečat po običajima po kojima se pravi pečat za preduzetnika. Takođe ne postoje propisi kojima je regulisana boja mastila pečata, ali preduzetnici najčešće upotrebljavaju plavo, ljubičasto i crno mastilo. S obzirom da po zakonu niste dužni da imate pečat, možete pustiti mašti na volju.

Vreme: do 1 sat

Troškovi: od 1.000 do 3.000 dinara u zavisnosti kakav mehanizam pečata želite

Korak 8: OP obrazac i otvaranje bankovnog računa

Kako biste mogli da poslujete kao preduzetnik, potrebno je da imate otvoren račun kod poslovne banke. Ovo se postiže zaključenjem Ugovora o vođenju poslovnog računa sa bankom po vašem izboru. Pažljivo izaberite banku kod koje ćete imati račun. Možete imati i više računa u više poslovnih banaka. Ažuran spisak banaka koje imaju dozvolu Narodne Banke Srbije za poslovanje na teritoriji Republike Srbije uvek možete videti na sajtu NBS: Spisak banaka.

Poslovne banke u Srbiji u svom poslovanju se oslanjaju na Odluke NBS, ali imaju prava da kreiraju sopstvenu poslovnu politiku u granicama zakona. Veoma je važno da se podrobno raspitate o svim aspektima ugovornog odnosa sa bankom, kako Vas ne bi iznenadili dodatni ili neočekivani troškovi.

Raspitajte se o troškovima koji se riču samog održavanja računa, bankarskih provizija na transakcije, i načine dobijanja izvoda i slično. Neke banke naplaćuju proviziju za dostavljanje izvoda, nekima je to uračunato u cenu mesečnog održavanja. Vodite računa o tome koliko će sve to Vas da košta, i izaberite najpovoljniju varijantu.

Takođe, vodite računa da velike banke imaju mnogo klijenata (to ih i čini velikim), pa razmislite o tome koliko ćete vremena provesti čekajući u redu ispred šaltera koje banke. Dovoljno je da prođete pored Vama bliskih poslovnica da biste videli ima li gužve ili nema.

Prilikom otvaranja bankovnog računa važno je da znate da neke banke zahtevaju da im izdate blanko menicu, kako bi mogle da naplate svoje provizije od vas. Savet je da izaberete neku od onih banaka koje ne traže da im potpisujete blanko menicu, jer zbog grešaka u sistemu može da se desi da iznos na menici bude pogrešan. Ukoliko ne potpišete blanko menicu, ne postoji mogućnost da Vas neko zaduži za iznos koji niste dužni da platite.

Dakle, različite banke će Vam tražiti različitu dokumentaciju za otvaranje računa, ali ono što će Vam od dokumentacije svakako biti potrebno je:

 • Rešenje o osnivanju ili Izvod iz APR
 • dokaz o identitetu
 • pečat preduzetnika
 • overen OP obrazac

Za otvaranje računa kod poslovne banke, kao preduzetniku će Vam tražiti da im dostavite overen OP obrazac. Ovo OP je skraćenica od overeni potpis, što znači da sa popunjenim OP obrascem treba da odete do suda ili opštine ili overitelja i overite svoj potpis. OP obrazac možete preuzeti i sa sajta APR.

Popunjeni OP obrazac izgleda ovako:

OP_obrazac

Popunjivu verziju OP obrasca možete preuzeti iz sekcije Dokumenti / Obrasci.

Jednom kada otvorite račun kod poslovne banke, spremni ste da poslujete. Ipak ostaje još jedan poslednji korak.

Vreme: 1 do 5 radnih dana

Troškovi: 0 dinara za otvaranje, prema ugovoru sa bankom mesečna provizija i drugi troškovi

Korak 9: Poreska

Kao što ste i samim popunjavanjem obrasca mogli da vidite, postoje dva načina da budete oporezovani kao preduzetnik. Jedan je da vodite knjige, a drugi je, ako za to ispunjavate uslove, da budete paušalno oporezovani. Ako vodite knjige, to ne mora nužno da znači da ste u PDV sistemu. Pažljivo popunite Registracionu prijavu.Sve paušalnom načinu oporezivanja možete pročitati u tekstu: Paušalno oporezovani preduzetnici

Autori: Marija Đorđić – www.experta.rs, Selena Marković, Žarko Ptiček – www.pticek.com

Preuzeto sa Mojafirma.rs

Da li Vam je ova informacija pomogla?

Niste našli odgovor? Pogledajte srodna pitanja